Czym jest Nacjonalizm? – część III

Narodowa Demokracja przez cały okres swojego istnienia nie miała możliwości swobodnego rozwoju. Okres zaborów, potem II wojna światowa oraz czasy PRL’u zmuszały do działania w ciągłej konspiracji. To jednocześnie mocno utrudniało rozwój jednolitej myśli narodowej jak i programu politycznego. Jedynie okres dwudziestolecia międzywojennego można uznać za w miarę spokojny – choć też nie jest to do końca prawda.

Kształtowanie się idei polskiego nacjonalizmu w „łagodnej wersji” w tym okresie było o tyle trudne, że otaczały nas ekspansywnie nastawione Niemcy oraz Związek Radziecki. W związku z tym nie da się rozpatrywać rozwoju polskiego ruchu narodowego w oderwaniu od sytuacji geopolitycznej Polski. „Duch czasów” tamtego okresu mocno wpływał na postawę i idee narodowców.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że reżim sanacyjny zwalczał oraz szykanował osoby o poglądach narodowych metodami administracyjnymi i policyjnymi. Mimo tych przeciwności idea narodowa okazała się jak na tamte czasy umiarkowana, pluralistyczna i wielowątkowa. Wyraźnie to widać gdy porównamy nacjonalizm polski z konkurencyjnymi prądami skrajnymi – na czele z rasistowskim niemieckim narodowym socjalizmem oraz sowieckim komunizmem.

Zobacz także: Czym jest Nacjonalizm? – część I

Polski obóz narodowy nigdy nie posiadał jednolitej, zwartej struktury. Był to raczej powstający żywiołowo we wszystkich zaborach ruch społeczny, tworzony przez związki zawodowe, organizacje społeczne, stowarzyszenia gospodarcze oraz stronnictwa polityczne. Zalicza się do niego także prąd kulturalny, literacki czy naukowy, który skupiał wybitnych przedstawicieli polskiej elity intelektualnej.

Obóz narodowy określany też był jako „wszechpolski”, gdyż był ruchem pozaklasowym. Celem było łączenie ludzi wokół idei pracy dla dobra ojczyzny i solidaryzmu narodowego, niezależnie od ich pochodzenia czy majątkowego statusu. Endecy odrzucali teorie podziału narodu na klasy społeczne. Prowadziły one bowiem do zerwania więzi narodowej wrogo nastawiając wobec siebie poszczególne jednostki. W czasie zaborów forsowano pogląd, że wszystkie ziemie polskie stanowią całość, a zamieszkujący je Polacy są jednym organizmem narodowym.

Zobacz także: Czym jest Nacjonalizm? – część II

Podsumowując zagadnienia związane z polskim nacjonalizmem można by stwierdzić, że jest to ideologia konserwatywna, chrześcijańska, odnosząca się z szacunkiem do własności prywatnej i postrzegająca polskość w sposób pluralistyczny. Polska narodowa zakłada jedność wszystkich obywateli stawiając sobie za cel nadrzędność interesu narodowego nad własnymi, indywidualnymi pobudkami. Interes narodowy ograniczony jest jedynie bezwzględnym prymatem Objawionej Prawdy Jezusa Chrystusa.

Takie chrześcijańskie samoograniczenie odróżniało nasz, polski nacjonalizm od tych europejskich, które doprowadziły w konsekwencji do strasznych zbrodni. Narodowcy co prawda głosili hasła radykalne (i czasem robią to dzisiaj) ale czynili to w celu ratowania tradycyjnych ram i fundamentów polskości. Mimo tego duży nacisk położony był na modernizację kraju, gdzie za cel stawiano sobie gospodarczy rozwój jednostek umacniając jednocześnie wiarę i patriotyzm.

Zobacz także: Polski nacjonalizm: Roman Dmowski

Te właśnie wartości stanowiły i nadal stanowią podstawę w rozwoju prawdziwego ruchu narodowego, który nie popada w skrajności i nie odnosi się do zbrodniczych nacjonalizmów poprzedniego wieku.

Źródło: Marek J. Chodakiewicz, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński, Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy (2015 r.)

Summary
Czym jest Nacjonalizm? – część III
Article Name
Czym jest Nacjonalizm? – część III
Description
Narodowa Demokracja przez cały okres swojego istnienia nie miała możliwości swobodnego rozwoju. Okres zaborów, potem II wojna światowa oraz czasy PRL'u zmuszały do działania w ciągłej konspiracji.
Author
Publisher Name
Portal Narodowy24.pl
Publisher Logo

Be the first to comment on "Czym jest Nacjonalizm? – część III"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*